Kóta ZULU 664

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Pyramidy a stará města, Zdroj: Jiří Matějka, Vydáno dne: 20. 08. 2017

Bezejmenný kopec ve tvaru pyramidy je na mapě označen jako kóta 664. Na základě nových poznatků jsme společně pojmenovali kopec ve tvaru pyramidy jako KÓTA ZULU 664.

 

Kóta ZULU 664, první pyramida na Slovensku?

 Jiří Matějka

Začátkem prosince 2016 jsem navštívil s Dr. Samem Osmanagichem, objevitelem a ředitelem Nadace Bosenská pyramida Slunce, kopec u Rudňan. Bezejmenný kopec ve tvaru pyramidy je na mapě označen jako kóta 664. Na základě nových poznatků jsme společně pojmenovali kopec ve tvaru pyramidy jako KÓTA ZULU 664.

Před časem jsem zveřejnil v časopise WM magazín popis první expedice do Rudňan. Článek vzbudil velký zájem čtenářů.  Považuji za vhodné připomenout novým čtenářům zkrácená základní fakta z prvního průzkumu.

Slovenské Rudohoří

Slovenské rudohoří je nejstarší a nejstabilnější tektonickou jednotkou Západních Karpat. Oblast leží na vulkanické brázdě. Sopky na Slovensku vyvrhovaly tuny lávy od Lučence po Bánskou Bystricu ještě v nedávné době na línii vzdálené od Rudňan 110 kilometrů. Přesto nebyla Spišská oblast zasažena tektonickými posuvy. Proto je Slovenské rudohoří, zejména Spišská oblast, historicky nejzajímavější lokalitou v oblouku Západních Karpat!

Pravěká hornická města

Ve městě Spišská Nová Ves jsem byl v červenci 2015 poprvé. Náměstí ve Spišské Nové Vsi (SNV) je největší v Evropě. Nejvyšší kostelní věž na Slovensku má 87 m a najdete ji právě zde.

První písemné zmínky o starobylém, bohatém a svobodném městě Spišská Nová Ves pochází z roku 1268. Tehdy se nazývalo Villa Nova. Na první pohled je zřejmé, že jde o latinský název a pochází z období římské říše. Co Římané hledali, proč je tolik interesoval Karpatský oblouk na východě? Podle učebnic dějepisu zde neměli vůbec být. Území bylo obývané již od neolitu a v době Velkomoravské říše.

Ve Spišském rudohoří se nachází velké nerostné bohatství. Těžila se, zhutňovala a zkujňovala železná ruda, měď, olovo, zinek, nikl, kobalt, rtuť, drahé kovy jako zlato a stříbro, z nerud pak baryt a sádrovec.

Rozhovor časopisu WM magazín s Dr. Osmanagichem

Nachází se zde mnoho hornických osad a obcí, kde se již od starověku těžily drahé kovy. Markušovce, které se původně jmenovaly Villa Marci, Zlatno, kde se rýžovalo zlato a Poráč. Směrem na východ jsou Krompachy známé těžbou železných, měděných a stříbrných rud s obsahem zlata.  Mlýnky- Dědinky jsou nejvýznamnější hornické centrum sdružující starobylé osady Biele Vody, Havrania dolina, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Rakovec a Sykavka. Těžila se zde železná a měděná ruda, nikl a kobalt. Švedlár nedaleko Markušovců, kdysi nejlidnatější město na Spiši, obývané již v době bronzové, stejně tak Závadka a mnoho dalších zaniklých osad.

Rudňany

Stará hornická obec Rudňany, historicky známá jako Měděný potok, se nachází na jižním svahu Spišského rudohoří východně od Markušovců. V prvních spisech (1360) je vzpomínaná jako hornická osada Koferbach. V roce 1948 byla obec přejmenovaná na Rudňany. Již v dávné minulosti se zde těžila měděné ruda, rtuť a železná ruda.

Průzkum kóty ZULU 664

Kopec ve tvaru trojboké pyramidy nemá jméno. K severní základně se dostanete po staré neudržované cestě, kolem Zadného potoka. Svah je zarostlý neprostupnou vegetací. Existují dvě možnosti jak se dostat na vrchol. Pěší výstup s mačetami, nebo vyjet na vrchol bočními cestami terénním autem.

Stezka pod vrcholem KOTY ZULU 664 končí ve vysoké trávě. V tichém úžasu jsme stáli na rozlehlé plošině. Každý z nás vnímal podivný pocit klidu. Pak se odehrálo něco podivného. Nevím proč, něco mě táhlo do hustého porostu. Utíkal jsem přes spadlé stromy a kameny do strmého svahu. Najednou vegetace zmizela. Stál jsem na malé mýtině s plochými kameny ve vysoké trávě, stál jsem na vrcholu KÓTY ZULU 664.

Pyramidy, orienrace, podzemní chodby a voda

Posvátná geometrie

Na naší planetě je zdokumentovaných nespočet pyramidálních staveb. Všechny mají několik společných kritérií. Hlavním znakem je tvar a orientace ke světovým stranám. KOTA ZULU 664 není orientovaná k dnešnímu severu. Osa vykazuje odchylku 10-15° od severu, tak jako nejstarší stavby světa. Příkladem můžou být stavby v Teotihuacánu, které vykazují stejnou odchylku v orientaci, která se nazývá tzv. Božská odchylka. První stavby a pyramidy byla postaveny v době, kdy byl sever jinde.

Podzemní chodby

Dalším kritériem jsou podzemní chodby, které najdeme u všech nestarších pyramidálních staveb na světě. V Rudňanech dnes existuje podzemní komplex chodeb z nedávné důlní činnosti. Tyto chodby jsou nové, uměle vyhloubené pčed desítkami let. Při pohledu z výšky vidíme mnoho propadů a terénních deformací. Některé z nich mohou být stopy starých podzemních tunelů a chodeb z období před tisíci lety.

Voda

Neméně důležitým znakem je přítomnost tekoucí vody a podzemních jezer. Voda je nejdůležitějším prvkem pyramidální stavby. Nedávné průzkumy potvrdly přítomnost sítě podzemních kanálů pod pyramidami v Gíze. Existují svědectví místních, kteří popisují chodby zcela, nebo částečně zaplavené vodou. Ruský průzkum před desítkami let objevil velké jezero pod pyramidovým komplexem v Gíze. Tyto objevy nejsou zveřejňovány.

Pod karbonovým masívem Rudňany – Poráč je podzemní jezero, které je napájeno prameny, průsaky a srážkovou vodou. Voda z podzemí KOTY ZULU 664 vytéká do Rudňanského potoka v objemu 20 l/ sec. Zjišťovali jsme složení vytékající vody. Výsledky měření vody ukazují složení rud a nerostů. Hluboko v podzemí se nachází železné, měděné, rtuťové a barytové horniny.

Je nezpochybnitelné, že dávní stavitelé považovali posvátnou orientaci, vodu a rudy za jeden z nejdůležitějších faktorů, při plánování pyramidálních staveb.

Pyramidy a fyzika

Tekoucí voda nad kovovým předmětem může vytvářet potencionální energii. Fyzika to formuluje jako pohyb těles v tíhovém poli Země. Pod určitým tlakem, nebo pohybem, vzniká energie (W). Důležitost tohoto poznatku spočívá v tom, že platí nejen pro velká tělesa, ale i pro jejich nepatrné částice např. molekuly. Místa budoucích staveb si dávní architekti pečlivě vybírali. Důležitým prvkem byla podzemní voda a geochemické rudné anomálie.

Železo, kovové rudy a tekoucí voda nad nimi vytváří negativní energii. Dnes tomu říkáme geopatogenní zóny, které se snažíme různými prostředky eliminovat. Dávní stavitelé stavěly nad zónami kamenné monumenty, které dokázaly negativní energii přeměnit na prospěšnou.

Elektromagnetická anomálie a negativní ionty

Nedaleko vrcholu KÓTY ZULU 664  jsem naměřil zvýšené hodnoty elektromagnetického pole. Současně probíhalo měření vzdušných negativních iontů. První měření ukázalo hodnotu 11.730 iontů/cm3, na jiných místech 4.300 iontů/cm3. To jsou vysoké hodnoty. Uvádí se, že v lese bývá běžně 1.500, u vodopádů 4.500 iontů/cm3. Před obrazovkou PC je to pouhých 300 iontů/cm3. Vysoká hodnota vzdušných iontů je prospěšná pro lidské zdraví.

Měření mikrovln

Měřil jsem pomocí citlivého zařízení také mikrovlnné záření, které se v přírodě běžně nevyskytuje. Na starém kultovním místě na jih od vrcholu jsme naměřil vysokou hodnotu mikrovlnné odezvy.

Staré civilizace dokázaly využívat tuto energii ve svůj prospěch. Stavby ve tvaru pyramid nad těmito místy, dokážou přeměnit negativní energii na pozitivní.  Dnes takovou konstrukci nazýváme tvarovým zářičem.

Doba ledová a kota ZULU 664

Kopec, který jsme pojmenovali KÓTA ZULU 664 je vysoký 180 metrů. Sklon  stěn je přibližně 30 stupňů. Východním směrem se nacházejí další tři kopce, které svým tvarem připomínají trojboké pyramidy, stejně jako KOTA ZULU 664. Proč ji dnes vidíme jako trojbokou pyramidu?

Na konci poslední doby ledové došlo na severní polokouli k tání ledovců. Vodní masy před sebou tlačily uvolněné horniny, písky a štěrky, které se přirozeně ukládaly za pevnou překážkou - v případě Rudňan  za stabilním "karbonovým masívem"?  Proto dnes vidíme KÓTU ZULU 664 jako trojboký podivný kopec.

Nemožné nálezy

Na vrcholu KÓTY ZULU 664 jsme objevili několik zajímavých kamenů. Na severní straně jsou dvě zemní sondy. Vytažené kameny jsou běžného výskytu. Sonda byla provedena do hloubky 0,6 metru.  Před lety byla na severní straně hloubena vodorovná šachta do nitra hory. Bohužel neexistují žádné záznamy ani fotografie z průběhu dolování. Je podivné, že práce byly ze dne na den zastaveny a chodba zasypaná. Zbytky vytěženého materiálu můžete vidět u základny kopce.

Energie pyramidy v Rudňanech

Celá oblast kolem Rudňan je energeticky zajímavým místem. Na naší planetě je nespočet pyramidálních staveb, které mají společné znaky. Je to geometrie, orientace, podzemní voda a kovové rudy. Tekoucí voda nad kovovým ložiskem vyrábí měřitelnou energii. Zdá se, že naši předkové znali tento princip a uměli ho využívat ke svému prospěchu. Na energeticky silných místech stavěli pyramidy, nebo kamenné monumenty.

Proč kóta ZULU 664?

První průzkum Rudňanské lokality přinesl zajímavé výsledky. Nepodařilo se nám zatím prokázat, že kopce ve tvaru pyramid mohou být skutečné pyramidy. Provedli jsme první měření, které potvrzují, že pod karbonovým masívem a tekoucí vodou je kovový disk, nebo ložiska rudy. Kov a podzemní vody emitují energii.

ZULU je pojem známý mezi archeology. Je to civilizace na Africkém kontinentu, která budovala stavby, se kterými se oficiální věda neví rady. Možná to bude mnohem jednodušší s novým objevem KÓTY ZULU 664.

Děkuji za podporu a starostlivost Lucii a Zuzce při realizaci setkání s Dr. Osmanagichem.

Setkání u kóty ZULU 664

První informace časopisu WM magazín o možné pyramidě na Slovensku vzbudily velký zájem čtenářů a účastníků expedic  s Novým cestovatelem z.s.  Dne 10.9.2017, plánujeme setkání u kóty ZULU 664. Sraz bude v 10.00 za podjezdem před vstupem do báňského areálu (Markušovce): GPS 48.9027147N, 20.6515758E. Těším se na Vás. Případné změny času sledijte na www.novycestovatel.cz

Video - 10.12.2016 rozhovor s Dr. Osmanagichem pod KOTOU ZULU 664 →

 


 Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Nebaví vás ležet na pláži a popíjet předplacené drinky? Chcete zažít víc? Pojeďte s námi.